Thai Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Lao Malay Vietnamese

logo long

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
Khanuwaralaksaburi Industrial and Community Education College
การบรูณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ
Twelve Values Announced by the Head of the National Council for Peace and Order.
FIXIT CENTER
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community
เรียนจบแล้ว....ไปไหน
เรียนอาชีวะ จบแล้วมีงานทำ

คณะผู้บริหาร

  • boss2
    นางสาวสุดคนึง แก้ววี
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE รับมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี         Read More...
IMAGE เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561
ณ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ๑๒ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑   Read More...
IMAGE กีฬาอาชีวสัมพันธ์ ๖๑
วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ Read More...
IMAGE นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลันการอาชีพขาณุวรลักษบุรีเข้าร่วมเดินขบวน ประกวดร้องเพลง โชว์การแสดง... Read More...
IMAGE วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีรับการประเมิน อวท.
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีรับการประเมิน อวท. ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ Read More...
แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันพุธ, 07 มีนาคม 2561
แจ้งนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560ให้นักเรียน... Read More...
แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและแบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษา
วันจันทร์, 10 ตุลาคม 2559
แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและแบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษาแจ้งนักเรียน... Read More...
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
วันอังคาร, 20 กันยายน 2559
อัตราค่าบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากรในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.  ดังรายละเอียดนี้  Download... Read More...
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2559
               ด้วยวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ได้กำหนดนโยบายการรับนักศึกษา... Read More...
IMAGE ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี
วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่องการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี... Read More...
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง... Read More...
ประกาศประพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
วันจันทร์, 05 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง... Read More...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก Read More...
ประชาพิจารณ์(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Read More...
004 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563 (ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย)
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลืกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563 (ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา... Read More...
003 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันจันทร์, 30 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คลิ๊ก... Read More...
002 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563
วันอังคาร, 24 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563... Read More...
001 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562
ตำแหน่งที่รับสมัคร  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง... Read More...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก Read More...
IMAGE รับมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี         Read More...
IMAGE เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
วันเสาร์, 20 มกราคม 2561
ณ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ๑๒ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑   Read More...
IMAGE กีฬาอาชีวสัมพันธ์ ๖๑
วันเสาร์, 20 มกราคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ Read More...
IMAGE นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลันการอาชีพขาณุวรลักษบุรีเข้าร่วมเดินขบวน ประกวดร้องเพลง โชว์การแสดง... Read More...
IMAGE วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีรับการประเมิน อวท.
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีรับการประเมิน อวท. ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาสีภายในบึงบัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
การแข่งขันกีฬาสีภายในบึงบัวเกมส์ ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ Read More...
IMAGE การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อศจ. ประจำปี ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อศจ. ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร... Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
วันอังคาร, 22 มกราคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ... Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561
ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑... Read More...
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้
วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560
มาตรฐานที่ 1.1-1.5  คลิกมาตรฐานที่ 1.6-1.9  คลิกมาตรฐานที่ 2... Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วันพุธ, 07 ธันวาคม 2559
ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐... Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2559
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา... Read More...
IMAGE ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙... Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง... Read More...
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี... Read More...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ... Read More...
ประชาพิจารณ์(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Read More...

header download

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

24291 16012010102919

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ดังแนบ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

                                       manage

                                        fixit mini

manage
 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

-ปีการศึกษา2557
-ปีการศึกษา2558
-ปีการศึกษา2559

 

© Copyright 2015 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
49 หมู่5 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โทร.055-779478  แฟกซ์ 055-779369

Design by Naruecha
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.