Thai Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Lao Malay Vietnamese

logo long

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นำโดยท่าน ผอ.สุดคนึง แก้ววี คณะครูผู้ควบคุม นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

13

แบบฟอร์มการขอรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบฟอร์มการขอรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียน คลิก

005 ประกาศยกเลิกพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศยกเลิกพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก!!!

แบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษา
แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  ดาวน์โหลด คลิก ไฟล์ PDF ดาวน์โหลด คลิก ไฟล์ WORD

แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

แจ้งนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนดำเนินการกรอกข้อมูล แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและแบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษา

แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและแบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษา
แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่จะขอรับทุนการศึกษาและที่ได้รับทุนการศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ ดาวน์โหลด คลิก
ตัวอย่างการใส่ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด 
*หมายเหตุ : กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๗ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ส่งที่งานแนะแนว

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

อัตราค่าบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากร
ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.  ดังรายละเอียดนี้  Download เอกสาร
*หมายเหตุ : ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ( ทุกชั้นปี )
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐น. เป็นต้นไป

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

               ด้วยวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ได้กำหนดนโยบายการรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาต่อทางด้านวิชาชีพของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘หรือสำเร็จการศึกษา แล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้

คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี

เรื่องการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนและการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙

4567

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและระดมทรัพยากร

Download เอกสาร

 หมายเหตุ

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558       วันที่ 16 ตุลาคม 2558    ทุกชั้นปี

เปิดภาคเรียนที่ 2/2558      วันที่ 19 ตุลาคม 2558

 

ประกาศกำหนดการงานวัดผลและประเมินผล 1/2558

-ส่งผลการเรียน  วันที่ 23 กันยายน 2558 

-ส่งผลการเรียน (ทวิภาคี) และนักศึกษาฝึกงาน  วันที่ 24 กันยายน 2558

-อนุมัติผลการเรียน  วันที่ 28 กันยายน 2558

-ประกาศผลการเรียนทุกชั้นปี  วันที่ 29 กันยายน 2558

-ลงทะเบียนสอบแก้ตัว  วันที่ 29 กันยายน 2558

-สอบแก้ตัวและ ม.ส.  วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558

-ส่งผลสอบแก้ตัวและ ม.ส.  วันที่ 2 ตุลาคม 2558

 

 

© Copyright 2015 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
49 หมู่5 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โทร.055-779478  แฟกซ์ 055-779369

Design by Naruecha
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.