Thai Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Lao Malay Vietnamese

logo long

แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

แจ้งนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนดำเนินการกรอกข้อมูล แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและแบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษา

แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาและแบบฟอร์มหนังสือขอบคุณทุนการศึกษา
แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่จะขอรับทุนการศึกษาและที่ได้รับทุนการศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ ดาวน์โหลด คลิก
ตัวอย่างการใส่ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด 
*หมายเหตุ : กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๗ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ส่งที่งานแนะแนว

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

อัตราค่าบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากร
ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.  ดังรายละเอียดนี้  Download เอกสาร
*หมายเหตุ : ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ( ทุกชั้นปี )
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐น. เป็นต้นไป

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

               ด้วยวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ได้กำหนดนโยบายการรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาต่อทางด้านวิชาชีพของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘หรือสำเร็จการศึกษา แล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้

คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี

เรื่องการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนและการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙

4567

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและระดมทรัพยากร

Download เอกสาร

 หมายเหตุ

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558       วันที่ 16 ตุลาคม 2558    ทุกชั้นปี

เปิดภาคเรียนที่ 2/2558      วันที่ 19 ตุลาคม 2558

 

ประกาศกำหนดการงานวัดผลและประเมินผล 1/2558

-ส่งผลการเรียน  วันที่ 23 กันยายน 2558 

-ส่งผลการเรียน (ทวิภาคี) และนักศึกษาฝึกงาน  วันที่ 24 กันยายน 2558

-อนุมัติผลการเรียน  วันที่ 28 กันยายน 2558

-ประกาศผลการเรียนทุกชั้นปี  วันที่ 29 กันยายน 2558

-ลงทะเบียนสอบแก้ตัว  วันที่ 29 กันยายน 2558

-สอบแก้ตัวและ ม.ส.  วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558

-ส่งผลสอบแก้ตัวและ ม.ส.  วันที่ 2 ตุลาคม 2558

 

 

© Copyright 2015 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
49 หมู่5 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โทร.055-779478  แฟกซ์ 055-779369

Design by Naruecha
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.